Zapisz się

Jeśli chcesz zapisać się do Oficjalnego Fanklubu Dawida Kubackiego, to

 1. Przeczytaj zamieszczony poniżej Regulamin Fanklubu.
 2. Pobierz deklarację członkowską i wypełnij ją. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś Rodzica o podpisanie zgody.
 3. Dokumenty prześlij na adres:

Oficjalny Fanklub Dawida Kubackiego
ul. Kościelna 7/5
57-500 Bystrzyca Kłodzka

4. Zaczekaj na kontakt z naszej strony.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

OFICJALNEGO FANKLUBU DAWIDA KUBACKIEGO

§1

 1. Pełna nazwa Fanklubu brzmi: Oficjalny Fanklub Dawida Kubackiego, w skrócie OFDK.
 2. Nazwa Fanklubu zawiera imię i nazwisko Dawida Kubackiego oraz zwrot „oficjalny” za zgodą Dawida Kubackiego i Evenement Skijumping Team.
 3. Nazwa oraz logo Fanklubu podlegają ochronie prawnej.

 

§2

 1. Fanklub działa przy Stowarzyszeniu Gramy Fair z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Fanklub działa na podstawie statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu, będącego wewnętrznym dokumentem Fanklubu.
 3. Fanklub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów Fanklub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§3

 1. Przynależność do Fanklubu jest dobrowolna i odbywa się na zasadzie zgłaszania poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.
 2. Członkowie Fanklubu nie są automatycznie członkami Stowarzyszenia Gramy Fair. Mogą wnioskować o członkostwo w Stowarzyszeniu na określonych przez nie zasadach.

§4

 1. Celem działalności Fanklubu jest:
  1. kibicowanie Dawidowi Kubackiemu oraz tworzenie wokół jego osoby pozytywnej i przyjaznej atmosfery,
  2. zrzeszanie i integrowanie kibiców Dawida Kubackiego,
  3. promocja aktywnego spędzania wolnego czasu i sportu, a szczególnie skoków narciarskich,
  4. propagowanie przyjaznego i kulturalnego kibicowania i zasad fair play.
 2. Fanklub realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie strony internetowej i profilów w mediach społecznościowych poświęconych Dawidowi Kubackiemu i skokom narciarskim,
  2. organizowanie konkursów promujących sport, a szczególnie skoki narciarskie i Dawida Kubackiego,
  3. organizowanie spotkań z Dawidem Kubackim dla członków Fanklubu i innych kibiców i sympatyków skoków narciarskich,
  4. organizowanie dopingu na skoczni i wyjazdów na zawody,
  5. przygotowanie i dystrybucję gadżetów.
 3. Komunikacja pomiędzy sympatykami, członkami i Zarządem Fanklubu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej oraz zamkniętej grupy na portalu Facebook.

§5

 1. Członkowie Fanklubu dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba specjalnie zasłużona dla Fanklubu. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek min. 5 członków zwyczajnych Fanklubu.

 

§6

 1. Aby zostać członkiem zwyczajnym Fanklubu trzeba mieć ukończone co najmniej siedemnaście lat. Osoby, które mają już siedemnaście, ale jeszcze nie ukończyły lat osiemnastu są zobowiązane dostarczyć pisemną zgodę rodziców. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą rodziców i Zarządu, członkiem Fanklubu może zostać osoba młodsza niż siedemnaście lat.
 2. Warunkiem przystąpienia do Fanklubu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej pobranej ze strony internetowej Fanklubu, własnoręczne jej podpisanie i przesłanie na wskazany adres pocztą tradycyjną razem z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego chcę należeć do Fanklubu Dawida Kubackiego?”. W uzasadnionych przypadkach kandydatura może zostać odrzucona.
 3. Dane podane w deklaracji musza być prawdziwe.
 4. Niewłaściwe wypełnienie deklaracji skutkuje niewpisaniem na listę członków Fanklubu.
 5. Informacja o wpisaniu na listę członków jest wysyłana na wskazany w deklaracji adres mailowy.
 6. Prośbę o zmianę danych adresowych/telefonicznych należy wysyłać na wskazany adres mailowy.

 

§7

 1. Członkostwo w Fanklubie ustaje na skutek:
  1. przesłania pisemnej rezygnacji na wskazany adres wraz z wnioskiem o usunięcie danych osobowych z bazy danych Fanklubu,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
   • uporczywego niestosowania się do postanowień Fanklubu i upomnień Zarządu,
   • działania na szkodę Dawida Kubackiego,
   • działania na szkodę Fanklubu i Stowarzyszenia Gramy Fair,
   • złamania 8 pkt. 3 Regulaminu.
  3. śmierci członka.
 2. Decyzja o skreśleniu z listy członków przez Zarząd jest ostateczna.

 

§8

 1. Osoby zrzeszone w Fanklubie maja prawo do:
  1. korzystania z wszelkich form działalności Fanklubu,
  2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Fanklubu,
  3. korzystania z pomocy Fanklubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  4. brania udziału w zlotach, spotkaniach i innych wydarzeniach Fanklubu oraz w konkursach organizowanych przez Fanklub,
  5. otrzymywania regularnych informacji o działaniach Fanklubu,
  6. dyskusji na zamkniętym forum Fanklubu na Facebooku,
  7. rezygnacji z członkostwa w Fanklubie bez podania przyczyn.
 2. Obowiązki członków Fanklubu:
  1. przestrzeganie regulaminu Fanklubu,
  2. dbanie o dobre imię Fanklubu i Dawida Kubackiego,
  3. zachowywanie kultury osobistej w czasie kibicowania,
  4. zachowywanie poufności informacji uzyskiwanych z Fanklubu.
 3. Pod karą pozbawienia członkostwa zabrania się rozpowszechniania otrzymanych od Fanklubu materiałów i informacji dotyczących działań i członków Fanklubu oraz Dawida Kubackiego w celach handlowych i w mediach.

§9

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest jednocześnie zarządem Fanklubu.
 2. Zarząd reprezentuje Fanklub przed Dawidem Kubackim, Evenement Skijumping Team, Polskim Związkiem Narciarskim oraz mediami.

 

§10

 1. Obowiązki Zarządu:
  1. przyjmowanie nowych członków,
  2. decydowanie o usunięciu członków,
  3. planowanie, realizacja i nadzorowanie celów Fanklubu,
  4. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu,
  5. dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Fanklubu.
 2. Zarząd Fanklubu za pełnione obowiązki nie otrzymuje wynagrodzenia.

§11

Strona internetowa i domena (www.kubackiteam.pl), konta w mediach społecznościowych oraz wszystkie otrzymywane od Dawida Kubackiego i Evenement Skijumping Team prezenty, gadżety, autografy są własnością i pozostają w dyspozycji Stowarzyszenia Gramy Fair.

 

§12

 1. Na rzecz Fanklubu można przekazywać darowizny pieniężne i finansowe.
 2. Darowiznę pieniężną należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Gramy Fair (z dopiskiem w tytule przelewu: darowizna na rzecz Fanklubu).
 3. Darowizny rzeczowe można przekazywać w sposób ustalony z Zarządem.
 4. Darowizny przekazywane na rzecz Fanklubu mogą być wykorzystane tylko na potrzeby Fanklubu (np. zakup gadżetów, dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, organizowanie konkursów, spotkań Fanklubu, finansowanie nagród itp.).

§13

 1. Fanklub zostaje rozwiązany:
  1. na wniosek Dawida Kubackiego,
  2. w dniu zakończenia kariery sportowej Dawida Kubackiego,
  3. uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Informacja o rozwiązaniu Fanklubu jest przekazywana wszystkim członkom drogą mailową na wskazany w deklaracji członkowskiej adres.

 

§14

Wykorzystywanie materiałów znajdujących się na oficjalnej stronie Fanklubu bez zgody Zarządu jest zabronione.

 

§15

 1. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu uchwałą bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. O zmianach członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie głównej serwisu.