Dokumenty

Poniżej przedstawiamy statut Stowarzyszenia.

STATUT

STOWARZYSZENIA GRAMY FAIR

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Gramy Fair i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. W obrocie międzynarodowym Stowarzyszenie może posługiwać się odpowiednikami swojej nazwy w innych językach.
 3. Nazwa, logo oraz wzory pieczęci podlegają ochronie prawnej.

§2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§4

 1. (uchylony)
 2. Stowarzyszenie może współpracować z podmiotami, jak również być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, realizujących podobne cele.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

 

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także zlecać prowadzenie określonych spraw innym podmiotom.

§6

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, propagowanie ruchu i zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku,
  2. promowanie rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
  3. ochrona i promocja zdrowia,
  4. integracja kibiców i środowiska sportowego,
  5. działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  6. działania w zakresie oświaty, wychowania, szkolnictwa wyższego, nauki i techniki,
  7. promowanie aktywności zawodowej, rozwoju osobistego i samokształcenia,
  8. promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza przy wydarzeniach sportowych,
  9. promowanie pozytywnych postaw w relacjach interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie,
  10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych,
  2. organizowanie i prowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
  3. organizowanie spotkań, zlotów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
  4. organizowanie wyjazdów, wypraw i wycieczek o charakterze sportowym, turystycznym i krajoznawczym,
  5. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzież,
  6. prowadzenie działań i realizowanie projektów mających na celu eliminację zjawiska hejtu w Internecie, głównie skierowanego do sportowców,
  7. prowadzenie działań mających na celu integrację kibiców i środowiska sportowego,
  8. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez sportowych, kulturalnych i naukowych,
  9. prowadzenie działalności wydawniczej,
  10. doradztwo indywidualne,
  11. organizowanie wolontariatu,
  12. współpracę z instytucjami o podobnych celach działania.
 3. Działania wymienione w pkt. 2 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

§7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby prawne.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, w tym również nie posiadający miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie tworzą Członkowie:
  1. zwyczajni,
  2. wspierający,
  3. honorowi.

 

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje gotowość do realizowania celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską, której wzór określa Zarząd.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji co najmniej dwóch Członków.

§9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
  2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  3. korzystania z dorobku i z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do odpowiednich jego organów.
 2. Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:
  1. dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia poprzez swoją postawę,
  2. czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacja jego celów,
  3. uczestniczenie w Walnych Zebraniach,
  4. przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
  5. regularne opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  6. dbałość o mienie Stowarzyszenia.

 

§10

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne.
 2. Członkowie wspierający mogą udzielać wsparcia w formie finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i merytorycznej.
 3. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd w drodze uchwały.
 4. Forma oraz rodzaj świadczeń na rzecz Stowarzyszenia są uzgadniane w drodze umowy lub poprzez oświadczenie woli.
 5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 

§11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

§12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zaś w posiedzeniach organów Stowarzyszenia biorą udział jedynie z głosem doradczym; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§13

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • działania na szkodę Stowarzyszenia,
   • naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
   • zalegania ze składkami członkowskimi za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
  6. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku opisanym w pkt 1e stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w uchwale.

 

§14

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia odwołanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

  §15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, jeśli na zebraniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zażąda tego choćby jedna z uprawnionych do głosowania osób, a w przypadku Walnego Zebrania co najmniej 1/5 spośród obecnych i uprawnionych do głosowania.

 

§17

 1. Posiedzenia organów Stowarzyszenia prowadzą ich przewodniczący. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu, a w części dotyczącej sprawozdań Zarządu oraz wyborów osoba każdorazowo wybierana spośród obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę danego organu podpisuje jego przewodniczący oraz protokolant.

 

§18

 1. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w trakcie kadencji w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej jednemu z pozostałych członków danego organu,
  2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. odwołania przez Walne Zebranie.
 2. W przypadku, kiedy w trakcie kadencji organu Stowarzyszenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. b) i c) powstanie w jego składzie vacat, pozostali członkowie tego organu mogą powołać do jego składu innego członka Stowarzyszenia.
 3. Mandat uzyskany w trakcie kadencji danego organu wygasa z upływem tej kadencji.

 

§19

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.
 3. W posiedzeniach Walnego Zebrania w charakterze gości mogą wziąć udział inne zaproszone przez Zarząd osoby.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
 6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Funkcje te powierza Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. W razie konieczności Zarząd może podejmować uchwały i ustalenia poza posiedzeniami w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa.

 

§22

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie strategii, planów pracy i budżetu,
  4. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, ale mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

 

§23

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia jako kolegialny organ kontroli w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezależny i odrębny od Zarządu.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 

§24

 1. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  5. wnioskowanie o odwołanie poszczególnych członków Zarządu w razie stwierdzenia naruszenia przez nich prawa, przepisów Statutu albo negatywnej oceny jego działalności,
  6. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; w razie skazania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, mandat wygasa,
  3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, ale mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.

§26

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. grantów i dotacji,
  4. subwencji od osób prawnych i fizycznych,
  5. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zbiórkach publicznych,
  6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  7. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych oraz odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych,
  8. (uchylony).
 2. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
  1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§27

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również skutkujących zaciągnięciem zobowiązań majątkowych do kwoty 5 000,00 zł, wystarczy reprezentacja jednego członka Zarządu.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia skutkujących zaciągnięciem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5 000,00 zł, wymaga reprezentacji dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§28

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

 

§30

 1. Statut może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania, podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz prawa cywilnego.